SINAV İLKOKULU

Milas Sınav Okulları İlkokulu’nda temel hedeflerimizden en önemlisi, Atatürk’ün izinde, ulusal değerlere sahip, birden fazla yabancı dili etkin olarak kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, kendi kültürünü özümsemiş, uluslararası bilince, çok kültürlülük anlayışına sahip, araştıran, sorgulayan, riski göze alan, sanatı içselleştirmiş, sporu yaşam biçimi olarak gören, ekip çalışmasına yatkın, paylaşmayı bilen ve işbirliğine açık, sağlıklı iletişim kuran, açık görüşlü etik değerleri önemseyen, ilkeli, duyarlı, saygılı ve sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Hızla değişen dünyada donanımlı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin kendini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Bunlarla birlikte sağlam pedagojik ilkeler üzerine oturmuş, Bilimsel, yalın, tutarlı, Atatürk ilkelerini benimsemiş, tüm yaşamları boyunca tükenmez bir öğrenme isteğine sahip, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen, saygılı ve sağlıklı bireyler yetiştirmektir.

Sınıflarımız

Eğitimde ve teknoloji kullanımında her zaman üst seviyelerde olan Sınav İlkokulu derslikleri öğretmenlerin ders işlemleri için bilgisayar, akıllı dijital tahta ,projeksiyon cihazı, ve güçlü ses sisteminden oluşmaktadır. Derslerde kullanılan bilgisayar ortamındaki uygulamaların çoğu, öğretmenlerimizin bizzat desteği ile öğrencilerimizin eğitim -öğretimi için öğretim programı kazanımları doğrultusunda titizlikle geliştirilmektedir. Uygulamada animasyon, fotoğraf ve videolarla eğitim-öğretim verimli, kalıcı ve zevkli hale getirilmektedir.

Fen ve Teknoloji Laboratuvarı

Okulumuzda ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin kullandıkları 2 fen laboratuvarımız 22 öğrenci kapasiteli olup öğrencilerimizin gözlem, deney, araştırma yapmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Fen ve Teknoloji laboratuvarında öğrencilerimizin işledikleri konu ve kavramlar doğrultusunda kullanabilmeleri için örnek modeller, maketler, renkli panolar, deney malzemeleri bulunmaktadır. Ayrıca fen laboratuvarında bir bilgisayar ve akıllı dijital tahta da bulunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz video, kaset, eğitim yazılımları kullanarak ezbercilikten uzak, kavram ve yorum ağırlıklı araştırmaya dayalı bir eğitim almaktadırlar.

Görsel Sanatlar Atölyesi

Öğrencilerimizin Görsel Sanatlar dersi kapsamında kullandıkları görsel sanatlar atölyesi onların eleştirel düşünme becerilerinin gelişimi, sanatsal duyarlılık kazanmaları, yaratıcılıklarının artırılması amacı ile çeşitli malzeme ve materyaller ile donatılmıştır. Karakalem, guaş akrilik, pastel, iki ve üç boyutlu çalışmalar için alçı kalıp, artık materyaller gibi malzemeler öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır.

Grup çalışmalarına olanak sağlayan geniş masalar ile öğrencilerimiz birbirleri ile etkileşimde bulunarak ulusal ve uluslararası alanda kendilerini ifade ettikleri projeler hazırlamaktadırlar.

Müzik Atölyesi

Öğrencilerimizin müzik dersi kapsamında kullandıkları müzik atölyesi, kampüsümüzde öğrencilerimizin kendilerini farklı bir ortamda hissetmelerine olanak sağlayacak şekilde, sınıf ortamından farklı müstakil dizayn edilmiştir. Müzik atölyemizde bir adet piyano, her öğrenciye birer org, bateri, elektrogitar ve orff aletleri bulunmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarları

Okulumuzda sınıf öğrencilerimizin bilgisayar ve yabancı dil dersi kapsamında kullandıkları 24 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarlarımızda her öğrenci için bir bilgisayar ve kulaklık vardır. Ayrıca bilgisayar laboratuvarlarında bir öğretmen bilgisayarı ve dijital akıllı tahta, Bu sayede öğrencilerimiz öğretmenin yönergelerini rahatlıkla takip edebilmektedirler.

Öğrencilerin kullandığı tüm bilgisayarlarda işletim sistemi Windows 10’dur. Öğrencilerimiz derste Office 2010 ve güncellenmiş eğitim yazılımlarını kullanmaktadır. Ayrıca tüm bilgisayarlarda “web filtre” kullanılarak öğrencilerimiz için daha güvenli internet sağlanmaktadır.

Spor Salonu

Özel Milas Sınav Okulları spor salonumuzda 4 adet basketbol potası, basketbol, voleybol ve hentbol etkinlikleri için hazırlanmış alanlar ve skor tahtası bulunmaktadır.

Spor salonumuz öğrencilerimize beden eğitimi dersleri için sürekli aydınlık, ferah, ses yalıtımı ve ısıtma-soğutma sistemleri sayesinde verimli saatler geçirmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerimizin beden eğitimi derslerine hazırlanmaları için kız ve erkek soyunma odaları ve tuvaletler bulunan spor salonumuz kapsamında bir de jimnastik, dans ve bale derslerinin yürütüldüğü bir bale salonu yer almaktadır.

Türkçe Edebiyat Bölümü

Türkçe Edebiyat Bölümü olarak amaçlarımız;

 • Ana dilini en doğru biçimde kullanabilen,
 • Okuduğunu ve dinlediğini anlayan,
 • Yorumlayabilen, eleştirip sorgulayabilen,
 • Duygu ve düşüncelerini doğru ve yeterli biçimde anlatabilen,
 • Değer ölçüleri sağlıklı, beğenisi ve düşünsel düzeyi yükselmiş,
 • Türk ulusunun milli ve manevi değerlerini taşıyan,
 • Hoşgörülü, yurt ve dünya gerçekleri karşısında düşünce üretebilen,
 • Olaylar ve eserler konusunda eleştirel tavrı olan bireyler yetiştirmektir.

Matematik Bölümü

Matematik dersleri eğitim-öğretim sürecinde öğrencinin aktif olarak rol aldığı; öğretmenin rehberlik ettiği bir anlayış çerçevesinde işlenmektedir. Öğrencilerimizin soyut düşünme becerilerini ve sayısal zekalarını geliştiren, öğrettiklerini güncel hayatta kullanabilme yetisi sağlayan teknik ve materyaller ile görsel sunumlarla zenginleştirilmiş bir sınıf ortamında ders işlenmektedir.

Matematik Bölümü olarak amaçlarımız;

 • Gelişen modern teknolojinin gereği düşünülerek, öğrencilerin değişimlere ayak uydurabilecek ve katkı sağlayacak tarzda yetişmelerini sağlamaktır,
 • Derslerde formül ve bağıntıların mantığı ile bu mantığa uygun düşünce yeteneği geliştirilmesi hedeflenmekte, sebep-sonuç ilişkileri üzerinde durulmaktadır,
 • Öğrencilerin matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecek düzeye getirmektir,
 • Matematik ile geometri konularının işlenmesinde; analiz ve sentez aşamalarına önem verilerek öğrencilerin algılama, kavrama, değerlendirme ve doğru karar verme güçleri geliştirilmektedir.

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler, ‘’sosyal’’ olan her şeyi kapsayan çevremizdeki olayların bir bütünüdür.İnsanların birbiri ile olan ilişkileri ve birbirleri ile yaşadıkları,paylaştıkları her şeydir.Sosyal Bilgiler dersi,demokratik bir Türkiye için bilinçli vatandaşlar yetiştirebilme düşüncesidir. Okulumuzda Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde ‘’yakından uzağa,basitten karmaşığa,somuttan soyuta’’ doğru bir yok izlenerek çocuğun görüş,düşünüş ufku derece derece genişletiliyor.

Ders konuları işlenirken güncel olaylarla konular arasında bağlantı kurulmasına özen gösteriliyor. Özellikle belirli gün ve haftaları kutlama günlerinde,yaşanan çeşitli doğal ve toplumsal olaylarla ders konuları arasında bağlantı kurabilmeleri sağlanıyor.Öğrencilerimizin çoğunun zihinsel olarak somut işlemler döneminde olduğu dikkate alınarak,öğrenme-öğretme ortamında sunulacak olguların yakın çevresinden ve gerçek yaşamdan seçilmesine dikkat edilmektedir. Bir örnek olaydan yada öyküden hareketle, değerler açıklanır ve öğrencilerin analiz ve sentez yapmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin zaman ve kronoloji algılama, mekanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama ve sosyal katılım gibi sosyal bilgiler dersi becerilerini kazanmaları üzerinde titizlikle durulmaktadır.

Fen Bilimleri Bölümü

Fen Bilimleri Bölümü olarak amaçlarımız;

  • Laboratuvar çalışmaları ile bilen, sorgulayan, yorumlayan ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek,
  • Öğrencilerin bilimsel sonuçlara ulaşmada ve bilimsel yasaları anlamada gözlem, inceleme, deney ve araştırma yöntemlerinden yararlanabilmelerini sağlamak,
  • Araştırma, inceleme, gözlem ve deney sonuçlarını söz, yazı, resim, şekil ve grafiklerle gösterebilme, yorumlayabilmelerini sağlamak,
  • Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kurabilmelerini sağlamak,
  • Fen bilimlerine ilgi duyabilme, yeni gelişmeleri izleyebilme, yeni gelişmelerin önemini kavrayabilmeleri amacı ile eğitim – öğretim verilmektedir.

Yabancı Dil Eğitimi

Sınav Koleji, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları yabancı dil eğitimini en üst düzeyde almaktadırlar.

Okulumuzda dil eğitimi deneyimli öğretmenler tarafından İngilizce,Almanca ve Fransızca olarak sürdürülmektedir.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin işleniş amacı; dinin temel kavramları olan “inanç, ibadet, ahlak” üçlüsünü kavratmak, Hurafe ve batıl inanışlardan uzak, gerçek dini öğretmek, öğrencilerimizi doğruluk, dürüstlük, empati, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, özen gösterme gibi temel insani değerlere ulaştırmak, bütün insanlara renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin eşit davranmanın gerekliliğini benimsetmek, evrensel değerlere bağlı, özgür düşünceli, gelecek nesillere köprü olacak nesiller yetiştirmektir.

Görsel Sanatlar Bölümü

Görsel Sanatlar Bölümü olarak amaçlarımız;

   • MEB’in amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili teknik ve teorik bilgileri ve becerileri kazandırma,
   • Estetik ve sanatsal duyarlılığını ve yaratıcılığını geliştirme,
   • Sanatı duygu ve düşüncelerini anlatmada görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada yeterli bilgileri kazandırma,
   • Sanatı duygu ve düşüncelerini anlatmada görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada yeterli bilgileri kazandırma,
   • Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkmasında kendi özgüvenlerini geliştirme ve bireysel farklılıklarını geliştirme,
   • Sanat eserlerine ve sanatçılara olan ilgilerini geliştirme,
   • Hayal güçlerini geliştirme,
   • Farklı teknik ve malzemelerle çalışabilmek amaçlarımız arasındadır.

Müzik Bölümü

Okulumuzda, öğrencilerimizin müzik yeteneği fark edilerek geliştirilmek ve keşfedilmek üzere çalışmalar ve etkinlikler yapılmaktadır. Müzik atölyemizde piyano, org, çeşitli ritm çalgıları bulunmaktadır. Öğrencilerin milli müzik kültüründen eserleri, Türk bestecileri ve eserlerini, batı müziği bestecilerini ve eserlerini dinleyip, okuyabileceği panolar ve müzik dinletileri yapılmaktadır. Müziğe olan duyarlılığı ve çalışma isteği yüksek olan öğrencilerle yabancı dil koroları ve çok sesli korolar kurulmaktadır. Bu çalışmalar özel gün ve haftalarda sergilenmektedir. Temelde, öğrencilerin müziksel işitmelerini ve ritm algılarını geliştirmeyi, seslerini doğru kullanmayı ve çalgı çalmayı öğretmeyi hedefleyen bir sistem uygulanmaktadır.